ЈКП „Белило“

Јавно комунално предузеће „Белило“ Сремски Карловци основано је Одлуком Скупштине општине Сремски Карловци 04.03.2010. године. Обавља делатност од општег интереса за Општину Сремски Карловци и по свом статусу је јавно предузеће које је основано ради обављања комуналне делатности од општег интереса за све грађане и привреду. План рада и развијања предузећа је у складу са орјентацијом ка модерној и тржишној усмерености у пружању комуналних услуга према највишим стандардима заштите животне средине, одржавања доброг еколошког стања, а све у циљу подизања нивоа свести о очувању животне средине, а самим тим и побољшању квалитета живота.

Основна делатност ЈКП „Белило“

је развој, унапређење и обезбеђење трајног обављања послова везаних за:

 • Одржавање хигијене на територији Општине Сремски Карловци
 • Уклањање дивљих депонија и бујичних наноса у ширем реону Сремских Карловаца,
 • Рад на рекултивизацији привремене депоније и уклањање смећа уз државни пут II А реда број 100 у катастарским границама КО Сремски Карловци,
 • Одржавање хигијене у објектима,
 • Одржавање парковских, зелених, рекреативних и других површина,
 • Поправка путне мреже мањег обима, одржавање и поправљање саобраћајне сигнализације,
 • Прикупљање и одвожење комуналног отпада,
 • Одржавање гробаља и пружање погребних услуга,
 • Одржавање јавне и декоративне расвете и други електроинсталерски послови у објектима,
 • Ангажовање везано за хумано уклањање и збрињавање напуштених паса луталица и уклањање угинулих животиња,
 • Управљање и одржавање Зелене пијаце,
 • Управљање паркинг простором и вршење услуга паркирања,
 • Одржавање коловоза и тротоара у зимском периоду,

Јавно предузеће обавља и друге послове и делатности утврђене Статутом Јавног комуналног предузећа ,,Белило“ Сремски Карловци („Сл.лист Општине Сремски Карловци“ бр. 37/2016 и 25/2018).

Управљање ризицима је једно од кључних питања руковођења које је интегрисано у сваки сегмент и активност предузећа. Основно полазиште у процени ризика је ситуација које произилазе из активности предузећа је како и на који начин планирану активност извести до краја. У целокупном процесу одлучивања увек је укључена процена сопстсвених могућности, процена окружења, процена финансијских средстава и могуће непредвиђене околности. У делу заштите здравља запослених посебно се води рачуна да из активности које предузеће обавља не би дошло до ванредних ситуација, пре свега код радних машина, учесника у саобраћају, али и код спречавања ванредних оштећења радних машиина и опреме. У предузећу постоје прописане процедуре, правилници и друго, за чије спровођење су одговорни сви запослени, а нарочито руководиоци и пословође. Мере предузете на спречавању или ублажавању ризика су стално осигурање радника и опреме од  могућег повређивања, оштећења или уништења и инсистирање на стриктној одговорности за планирани или ванредно преузети посао, спровођење поступака набавки и јавних набавки за потребну опрему, добра и услуге о чему се води законом прописана процедура. У наредном периоду неопходно је предузети мере и активности у циљу унапређења и успостављања система финансијског управљања и контроле како би се, управљајући ризицима, обезбедило уверавање у разумној мери да ће се циљеви остварили на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Визија предузећа

Додељене делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и заштите животне средине. Спровођењем општих начела и принципа из постојећих и донетих закона, намера је да се на савремен начин, уз примену најбољих доступних техника, обављају додељене делатности уз стално побољшање организације, доградњу комуналне инфраструктуре и средстава. На основним постулатима Националне стратегије управљања отпада и закона који регулишу ове делатности, у наредној години и пословање ће се темељити на подизању квалитета услуга, проширењу обухвата деловања према становницима викенд насеља и других екстерних корисника.

Наведени ставови мисије предузећа, опредељују тежњу да организованим активностима буду реализовани постављени циљеви који су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

 1. остварење планираних активности из Програма пословања;
 2. набавка неопходне опреме и основних средстава;
 3. стварање материјалних и радних услова за радну снагу;
 4. улагање у стручно оспособљавање људских ресурса;
 5. унапређење комуналне инфраструктуре као и управљање комуналналним отпадом;
kolektiv jkp belilo (1)

Органи управљања у предузећу су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор чине:

Председник – Љиљана Ресановић, дипломирани економиста

Члан – Кристина Гавриловић, дипломирани правник

Члан – Дуња Љуботина, дипломирани економиста, представник предузећа.

 

Сви чланови Надзорног одбора именовани су Решењем Скупштине општине Сремски Карловци о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци број 020-32/2020-I/1 од 10. Септембра 2020.године.

 

Директор предузећа је мастер правник Радослав Јанковић Решењем Скупштине Општине Сремски Карловци о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци број 020-31/2019-I/1 од 30.августа 2019.године, Радослав Јанковић именован је за Директора Јавног комуналног предузећа „Белило“, на период од четири године.

А Решењем број 020-11/2023-I/1 од 30.јуна 2023.године, продужава се мандат директора на период од четири године почев од 31.августа 2023.

Биографије

Радослав Јанковић

Љиљана Ресановић

Гавриловић Кристина

Дуња Љуботина